SEPHORA KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

SEPHORA KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

Doküman İsmi: Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: Sephora Kozmetik Anonim Şirketi tarafından kişisel verileri işlenen Sephora Kozmetik Anonim Şirketi’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 01

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020

İşbu politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin dikkate alınmalıdır.

© Sephora Kozmetik Anonim Şirketi, 2019

İşbu belge Sephora Kozmetik Anonim Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.   İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ 3 1.1. GİRİŞ 3 1.2. KAPSAM 3 1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 3 1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 3 2. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 4 2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 4 2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 4 2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 4 3. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 4 3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 4 3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 5 3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6 3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 6 3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 6 4. BÖLÜM 4 - ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 7 5. BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 8 6. BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 8 6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 8 6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 8 6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 8 EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları 9 EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri 12 EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri 13 EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 15

1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ

1.1. GİRİŞ Kişisel verilerin korunması Sephora Kozmetik Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

1.2. KAPSAM Bu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (EK 2 - Kişisel Veri Sahipleri) dokümanından ulaşılması mümkündür.

1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika [ ] tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (https://www.sephora.com.tr/) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın 3.3. bölümünde (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) yer verilmiştir.

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın arttırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

3. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3. başlığı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (kamu kurumlarına, tedarikçilere vb.) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (EK 4 - Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

• Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke’lere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke’lere aktarılabilecektir.

4. BÖLÜM 4 - ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (EK 3 - Kişisel Veri Kategorileri) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (EK 1 - Kişisel Veri İşleme Amaçları) yer almaktadır.

5. BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. BÖLÜM 6 - KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (8) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme.

6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI Kişisel veri sahipleri, işbu Politika’nın bölüm 6.1. bölümünde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda [veri sahibi başvuru formuna link verilmelidir] adresinden ulaşılabilecek Sephora Kozmetik A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, işbu Politika’nın bölüm 6.1. bölümünde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.   EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL) Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası Çalışanlara yönelik yan haklar ve/veya menfaatlerin planlanması ve/veya icrası Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin yürütülmesi Çalışanların yurt içi/yurt dışı iş seyahatleri için gerekli organizasyon ve belge temini faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Şirket'in insan kaynakları politikaları kapsamında çalışanlara yönelik etik, disiplin veya soruşturma faaliyetlerinin planlanması veya icrası Şirket çalışanları veya eski Şirket çalışanları için iş akdinden veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çalışanların bordrolama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Çalışan adayı /Stajyer adayı başvurularının alınmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya icrası Engelli çalışan adayı başvurularının alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması veya icrası Başvuruları alınan çalışan adaylarının/stajyer adaylarının değerlendirilmesi ve gerekli mülakatların yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası Çalışan/stajyer adaylarının işe yerleştirilmesi için referans araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Şirket içi mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlar bakımından çalışan adayı veya stajyer adayı özgeçmiş bilgilerinin değerlendirilmesi Şirketimizin grup şirketlerindeki mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlar için çalışan/stajyer adayı özgeçmiş bilgilerinin değerlendirilmesi Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Hukuk işlerinin takibi Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması Ana hissedarlarla olan iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini Şebeke (network) ağı takibi ve yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon ve benzeri) tasarlanması ve/veya icrası Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası Şirketimizce sunulan diğer hizmetlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Çekiliş/yarışma aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Şirketimiz hizmetlerine başvuru ve/veya satış süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası Dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep/istek ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi Üyelik oluşturulması Ürünlerin/hizmetlerin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya takibi Fatura tanzim, kontrol veya iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi Taleplerin alınması, sisteme girişlerinin yapılması ve/veya takibi Ürünlerin iadesine/yenilenmesine/tamirine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Ürün/hizmet tanıtımı amaçlı davetlerin, lansmanların ve/veya organizasyonların planlanması ve/veya icrası Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Lojistik/Sevkiyat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası İç ve/veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı ve/veya görsel veya işitsel iletişim (fotoğraf ve video kaydı dahil) faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Konaklama ve toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Çalışanlarımızın ve Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi Şirketimizle iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası İş/süreç/sistem tasarlama, geliştirme veya iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Vergi İşlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi Etkinlik, davet, lansman ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Potansiyel iş ortağı/tedarikçi/alt yüklenici seçimi için değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün, hizmet veya sadakat programlarına başvuran veya söz konusu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler Ziyaretçi Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi/mobil uygulamalarımızı ziyaret eden gerçek kişiler Üçüncü Kişi Şirketimizin işbu Politika kapsamındaki taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (örn. aile bireyleri ve yakınlar, kamu mensupları, çalışan adayına referans olan kişiler, adına fatura tanzim edilen müşteri dışındaki kişiler, müşteri dışında teslimat yapılacak kişiler, eski çalışanlarımız, Sephora’nın lokasyonunu kiraladığı veya satın aldığı kişiler, sosyal medayada Sephora’yı etiketleyen/yorum yapan kişiler, kefil/garntör/teminat veren kişiler, varis/vasi/veli) veya bu Politika ve Sephora Kozmetik Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler (stajyer adayları dahil) İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışan (iş ortağı, tedarikçi, grup şirketleri, basın mensupları, bloggerlar, influencerlar, tanınmış kişiler ve benzeri ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler Potansiyel İş Birlikleri İçin İletişim Kurulan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketimizin her türlü iş ilişkisi için iş birliği kurmayı değerlendirdiği/iletişimde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi, grup şirketleri, basın mensupları, bloggerlar, influencerlar, tanınmış kişiler ve benzeri ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler Talep / Şikayet Sahibi Şirketimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya dijital mecralalara Şirketimiz veya Şirketimizin ürün veya hizmetleri hakkında görüş/şikayet/öneri ve bilgi talebinde bulunan gerçek kişiler Kampanya / Yarışma / Etkinlik Katılımcısı Şirketimiz tarafından dijital veya dijital olmayan ortamlarda düzenlenen kampanyalara, yarışmalara veya etkinliklere katılım sağlayan gerçek kişiler

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler (örn. ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası v.b. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler) İletişim Bilgisi Kişinin iletişim adresine ilişkin bilgiler (örn. telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası) Lokasyon Verisi Gerçek kişilerin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler (örn. GPS) Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Şirketimiz operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirket’in ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler Müşteri Bilgisi Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında müşteriye ilişkin elde edilen veriler Müşteri İşlem Bilgisi Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. güvenlik noktasında alınan kayıtlar) İşlem Güvenliği Bilgisi Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (örn. log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri) Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (örn. banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler) Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş çalışan ve/veya stajyer adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep, görüş veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, kamera ve ses kayıtları Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler Araç Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlara ilişkin bilgiler Pazarlama Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Çalışanlara ve aile üyelerine sunduğumuz ve sunacağımız yan haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanılması ile ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunları hak edişlerin takibi için işlenen kişisel veriler

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: (i) İş Ortakları, (ii) Tedarikçiler, (iii) Hissedarlar, (iv) Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri, (v) Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, (vi) Grup Şirketleri.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı İş Ortağı Şirketimizin iş ortaklığı kurduğu veri sorumlusu taraflar - Ödemelerin yapılması amacıyla iş ortağı bankalar, - Mağzalarımızın bulunduğu AVM yönetimleri İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Tedarikçi Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin veri işleme işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan Sephora SAS Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin kurumsal iletişim, stratejik planlama, insan kaynakları, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (örn. bağımsız denetçiler) İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak Grup Şirketleri Sephora Grup Şirketlerine [grup şirketlerinin listelendiği bir sayfaya link verilmelidir] adresinde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Grup şirketleri arasında oluşabilecek rotasyon ve atamalarda tedarikçi çalışanlarının performansı hakkında bilgi verilmesi ile sınırlı şekilde sınırlı