{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Hoşgeldin

Bu alandan giriş yapabilir veya Sephora'nın tüm avantajlarından yararlanabilmek için bir hesap oluşturabilirsiniz.

Giriş Yap Üye Ol
Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri Aydınlatma Metni

SEPHORA KOZMETİK A.Ş.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Sephora Kozmetik A.Ş. ( “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulması, verdiğiniz siparişlerin ve satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi, sizle aramızda kurulan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi ifası, fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması, Şirketimiz ticari, tanıtım ve pazarlama iş ve stratejilerinin belirlenmesi, müşteri ilişkilerimizin yönetilmesi, kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi, uygulamaların ve reklamların sizin tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilmesi, verilerin birleştirilmesi, çalışma ve istatistiklerin yürütülmesi, sizinle ürünler, hizmetler, teklifler, promosyonlar, avantajlar ve etkinlikler hakkında iletişim kurulması ve ilgilenebileceğiniz bilgilerin paylaşılması, hileli ödeme olaylarının önlenmesi, talep ve/veya şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik hizmet desteği aldığımız tedarikçilerimize, ödeme sağlayıcılarımıza, bankacılık kurumlarına, iş ortaklarımıza, Şirketimiz grup şirketlerine ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Sephora grup şirketlerinin tam listesi için buraya tıklayınız.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKU SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Şirketimizle temas etmeniz halinde, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimizin internet siteleri, mağazalarımız, telefon, e-posta, kısa mesaj (SMS), üçüncü taraf sosyal ağ aracıları, posta/kargo, çağrı merkezimiz, ulusal adres veri tabanı (Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi “MERNİS”), matbu formlar, sosyal medya ve uygulamalarımız kanallarıyla (yöntemleriyle) toplanabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen [sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza] kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.